Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

E-publikace

2015

Vývoj lesnické techniky v českých zemích v letech 1945–1992

Vyvoj-lesnicke-techniky

Vladimír Simanov
Národní zemědělské muzeum Praha, 2015
ISBN 978-80-86874-63-0

Prvním materiálem, který začali lidé využívat společně s kostmi a kameny, bylo dřevo. Jeho všestranná použitelnost pro výrobu nástrojů, jako stavebního materiálu i paliva vedla k tak intenzívní exploataci lesů, že se nestačily samovolně obnovovat a v blízkosti lidských sídel jich již ve středověku začalo ubývat. V novověku se tempo jejich úbytku stupňovalo s růstem počtu obyvatel, nástupem průmyslové velkovýroby a rozšiřováním způsobů využití dřeva. Vznik lesnictví byl logickou reakcí na stav, kdy lesům hrozil zánik, což by vyvolalo kolaps lidské společnosti, jež byla téměř zcela závislá na dříví energeticky i materiálově. Cílem lesnictví bylo docílit rovnováhu mezi produkcí a spotřebou dříví, tj. v soudobé terminologii dosáhnout trvale udržitelného rozvoje. Toho naši předchůdci dosahovali produkcí dříví v hospodářských lesích a aktivní ochranou lesů jako přírodního zdroje. Les byl chráněn, aby mohl poskytovat dříví a ostatní produkty a část realizované produkce byla reinvestována do ochrany lesů, jejich obnovy a zvelebení. Od svého počátku tak lesnictví spočívá v jednotě hospodářského využití a ochrany lesů.

stáhnout publikaci v PDF (35,9 MB)

Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka

Uvahy-a-stati-o-agrarni-modernizaci-v-ceskych-zemichJitka Balcarová, Eduard Kubů, Jiří Šouša
Národní zemědělské muzeum Praha, 2015
ISBN 978-80-86874-64-7

Jaroslav Pátek náležel k předním českým hospodářským historikům, kteří se specializovali na agrární dějiny, zejména pak na problematiku technicko-technologické modernizace zemědělské výroby v českých zemích. Prezentovaný výbor jeho čtyř textů se nesoustředí na dílčí otázky. Přináší, a v tom tkví jeho zvláštní hodnota, autorovy komprimované syntetické znalosti, jež zobecňují jeho dlouholeté bádání uložené v řadě monografických i časopiseckých analytických studií.

stáhnout publikaci v PDF (1,51 MB)

2014

Lovecký zámek Ohrada a schwarzenberská sídla na panství Hluboká nad Vltavou

hluboka-lovecky_zamek_ohradaJan Ivanega
Národní zemědělské muzeum Praha, 2014
ISBN 978-80-86874-56-2

Kniha je věnována představení vrchnostenských objektů (zámku Hluboká, loveckého zámku Ohrada a lázní v Libníči) na panství Hluboká nad Vltavou a objasnění jejich vzájemného vztahu za vlády knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu. Hlavní pozornost je věnována analýze využívání staveb, jíž nutně předchází shrnutí stavebního vývoje objektů Zámek Hluboká nad Vltavou představuji jako sídlo vrchnosti během pravidelných pobytů, sídlo správy a centrum duchovního života panství.

stáhnout publikaci v PDF (4,18 MB)

 

 

Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny.

Jan Ivanega
Národní zemědělské muzeum Praha, 2014
ISBN 978-80-86874-55-5

Kniha je věnována představení vrchnostenských objektů (zámku Hluboká, loveckého zámku Ohrada a lázní v Libníči) na panství Hluboká nad Vltavou a objasnění jejich vzájemného vztahu za vlády knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu. Hlavní pozornost je věnována analýze využívání staveb, jíž nutně předchází shrnutí stavebního vývoje objektů Zámek Hluboká nad Vltavou představuji jako sídlo vrchnosti během pravidelných pobytů, sídlo správy a centrum duchovního života panství.

stáhnout publikaci v PDF (4,82 MB)

 

 

 

Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga

Poslední-ráj-Adolfa-Schwarzenberga-1Markéta Slabová, Martin Slaba
Národní zemědělské muzeum Praha, 2014
ISBN 978-80-86874-58-6

Adolf Schwarzenberg (1890 – 1950) byl posledním mužským příslušníkem hlubocko-krumlovské větve Schwarzenberského rodu. Po první světové válce byl majetek rodiny, ležící především v jižních Čechách, redukován asi o dvě třetiny. Schwarzenberg si složitě hledal vztah k novému Československému státu a s obavami sledoval nástup fašismu v sousedním Německu. Adolf Schwarzenberg miloval cestování a lov. Na počátku roku 1930 podnikl s několika šlechtickými přáteli loveckou výpravu do Afriky. Černý kontinent si zamiloval a v následujících letech se do Afriky rád vracel.

stáhnout publikaci v PDF (10,1 MB)

 

Sallačova sbírka jelenovitých

Miroslav Čeněk, Marie Voldřichová, Jan Robovský
Národní zemědělské muzeum Praha, 2014
ISBN 978-80-86874-51-7

Na počátku 20. století shromáždil středoškolský profesor Vilém Sallač (1852–1927) unikátní sbírku paroží jelenovitých z celého světa, doplněnou menší kolekcí rohů turovitých. Poprvé byla sbírka vystavena v roce 1908 v Praze. Velký ohlas vyvolala na 1. internacionální myslivecké výstavě ve Vídni v roce 1910. Od roku 1967 je sbírka umístěna v loveckém zámku Ohrada jako součást sbírek Národního zemědělského muzea Praha.
V této práci je představen autor sbírky, její osudy a komentář k jednotlivým druhům obsažených ve sbírce. Text doplňují boxy s obecnějšími informacemi a zajímavostmi týkajícími se jelenovitých a osobností, jež se jimi zabývali a zabývají. Vlastní kritické zhodnocení současného stavu sbírky je provedeno formou tabulky s výčtem všech sbírkových předmětů a s navrženými změnami v jejich názvosloví a taxonomickém zařazení. Publikace je doplněna fotografiemi paroží jednotlivých druhů i živých jedinců a původními ilustracemi.

stáhnout publikaci v PDF (6,69 MB)

 

Stavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí

stavby_na_novodvorskuPavel Novák
Národní zemědělské muzeum Praha, 2014
ISBN: 978-80-86874-57-9

Publikace se zabývá nížinnou částí bývalých panství Nové Dvory a Žehušice. Dnes je toto území součástí okresu Kutná Hora ve Středočeském kraji. Sledovaný region obsahuje 27 katastrálních území s 33 obcemi a osadami.
V popředí zájmu autora jsou stavby, a to především ve smyslu budov. Těm je věnována pozornost jak po stránce historického vývoje (u obytných a zemědělských staveb, kde není možno se opřít o již vydanou literaturu), tak i po stránce vývoje stavebního. Důraz je položen na dodnes existující stavby, stavby zaniklé jsou však alespoň stručně zmíněny. Publikace je rozdělena kromě úvodu a závěru do osmnácti kapitol, z nichž šestnáct je věnováno jednotlivým druhům staveb a úvodní dvě správnímu a urbanistickému vývoji zájmového území.

stáhnout publikaci v PDF (10,2 MB)

 

Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru

Zemedelstvi na jižní Moravě_obálkaKamila Svobodová
Národní zemědělské muzeum Praha, 2014
ISBN 978-80-86874-48-7

Kniha popisuje stav zemědělství ve čtyřicátých letech 19. století na území Brněnského kraje v hranicích z let 1850–1854, tzn. na teritoriu malých krajů Brněnského, Jihlavského a Znojemského, a to na základě vceňovacích operátů Stabilního katastru a krajských sumářů, vytvářených k témuž katastru. Záměrem práce je vytvořit plastický obraz moravského zemědělství v dané době, na prahu velkých změn, ke kterým došlo ve druhé polovině 19. století v souvislosti s politickými, sociálními a hospodářskými reformami jdoucími ruku v ruce s technickým pokrokem a industrializací země.

stáhnout publikaci v PDF (3,44 MB)

2012

Justiční statky – vězni a zemědělství

Obálka_tiskOndřej Hladík, Šárka Steinová
Národní zemědělské muzeum Praha, 2012
ISBN 978-80-86874-42-5

České vězeňství prošlo v průběhu 20. století mnoha změnami, přičemž ne všechny lze hodnotit pozitivně. Za jednu z jeho nejtemnějších kapitol je možné vcelku oprávněně považovat počátek padesátých let, kdy vznikaly nechvalně proslulé likvidační lágry při uranových dolech na Jáchymovsku a později také v okolí Příbrami. Avšak i přes existenci těchto vězeňských táborů, zřizovaných podle sovětského vzoru, přežívala také zařízení, v nichž se po omezenou dobu dařilo udržovat při životě fragmenty z prvorepublikové tradice humanizace výkonu trestu.1 Konkrétně se jednalo o využití práce v zemědělství jako účinné převýchovné metody. Nikoliv tedy trestní ústav jako prvoplánově represivní zařízení určené nepřátelům režimu, ale místo, kam sice po únoru 1948 rovněž doléhala ideologizace, ale ve specifické umírněné podobě. Tato skutečnost měla svoje důvody a jedním z úkolů této monografie je i jejich osvětlení.

stáhnout publikaci v PDF (61 MB)

2011

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Lesnictví, myslivost a rybářství

Encyklopedie_lesnictvi-myslivost-rybarstviMiroslav Čeněk, Martin Slaba, Lenka Levá, Hana Schejbalová, Petr Fencl
Národní zemědělské muzeum Praha, 2011
ISBN 978-80-86874-34-0

„Encyklopedie strojů a nástrojů“ je výstupem výzkumného záměru Ministerstva zemědělství České republiky MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, který zpracovávali kurátoři Národního zemědělského muzea Praha v letech 2005–2011. Encyklopedie je tematicky rozčleněn do následujících pěti dílů: Zemědělství, Zahradnictví, Potravinářství, Venkovská řemesla a konečně Lesnictví, myslivost a rybářství. Při sestavování jednotlivých hesel řešitelé vycházeli ze současného stavu vědeckého poznání jednotlivých oborů a dále z bohatého sbírkového fondu Národního zemědělského muzea Praha čítajícího na 65.000 trojrozměrných sbírkových předmětů. Vzhledem k rozsahu sbírkového fondu byl záběr jednotlivých dílů redukován na artefakty, přírodniny byly ponechány stranou.

stáhnout publikaci v PDF (30 MB)

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Zahradnictví

Encyklopedie_zahradnictviVilém Křeček, Kamila Svobodová, Jaroslav Pokorný, Daniela Švédová, Veronika Schallenbergerová
Národní zemědělské muzeum Praha, 2011
ISBN 978-80-86874-32-6

Zemědělství má v historii lidstva velmi hluboké kořeny a jeho postupný vývoj nám pomáhají odhalit stopy, které za sebou zanechává. Těmi jsou zejména nálezy skalních kreseb, historického nářadí, nástrojů a nejrůznějších pomůcek, pomocí kterých naši předci obdělávali svá první políčka. Zpočátku se jednalo o velmi primitivní nástroje, ale snaha zefektivnit a ulehčit práci vedla k postupnému zdokonalování zemědělského nářadí až po podobu, kterou známe dnes. Některé nářadí si však svou podobu a způsob práce s nimi zachovalo. Jedná se například o dnešní motyku, rýč, kosu, lopatu a spoustu jiných zahradnických nářadí, které se od těch prvotních v základu neliší.

stáhnout publikaci v PDF (26,6 MB)

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁŘADÍ: Zemědělství

Encyklopedie_zemedelstviJan Láznička, Vladimír Michálek, Vladimíra Růžičková, Dana Strnadová
Národní zemědělské muzeum Praha, 2011
ISBN 978-80-86874-37-1

Předkládaná encyklopedie je výstupem výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE 7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, řešeného v letech 2005 – 2011.1 Základem tohoto dílu encyklopedie se staly soubory sbírek týkající se zemědělské prvovýroby, které jsou v muzeu roztříděny v několika oborových podsbírkách – chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin a doprava a zdroje energie.

stáhnout publikaci v PDF (18,8 MB)

 

 

 

ENCYKLOPEDIE STROJŮ A NÁSTROJŮ: Potravinářská výroba

Encyklopedie_potravinarska-vyrobaLucie Kubásková, Klára Linhartová, Vladimíra Růžičková, Roman Bortel
Národní zemědělské muzeum Praha, 2011
ISBN 978-80-86874-35-7

Předkládaná encyklopedie je výstupem výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, řešeného v letech 2005–2011. Cílem encyklopedie je představit základní přehled strojů, přístrojů a nářadí používaných v těchto potravinářských odvětvích, které zároveň jsou nebo mohou být v budoucnu součástí muzejních sbírek. Za přibližnou časovou hranici jsme zvolili polovinu 20. století, neboť poté docházelo v potravinářských oborech k velké modernizaci a automatizaci, takže získat do muzea celé výrobní linky je téměř nemožné, a proto je ani nepopisujeme. Encyklopedie je dělena na kapitoly podle jednotlivých potravinářských oborů. Každá kapitola má v úvodu stručný historický či technologický exkurz do dané problematiky, aby následující hesla byla srozumitelnější. Za každou kapitolou je rovněž přehled základní literatury, z které byla hesla převážně čerpána.

stáhnout publikaci v PDF (20,8 MB)

ENCYKLOPEDIE NÁŘADÍ, STROJŮ A POMŮCEK: Venkovská řemesla

Encyklopedie_venkovska-remeslaPavel Novák
Národní zemědělské muzeum Praha, 2011
ISBN 978–80-86874-38-8

Národní zemědělské muzeum je muzeem s nejrozsáhlejším sbírkovým fondem věnovaným zemědělství a potravinářskému průmyslu1. Vedle těchto stěžejních součástí sbírkového fondu však obsahuje i menší soubory sbírkových předmětů vybočujících z tohoto zaměření. Jedním z nich je i kolekce sbírkových předmětů vztahující se k řemeslům na venkově. Tyto předměty shromažďovalo NZM již od doby svého vzniku v roce 1891. Snaha postavit sbírkotvornou činnost NZM na vědecký základ vedla muzeum v roce 2004 k předložení výzkumného záměru ministerstvu kultury ČR, kde byl výzkumný záměr Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea ve veřejné soutěži vybrán pro léta 2005–2011 k řešení. Jeho výstupem je vedle odborných článků věnovaných vnitřním proměnám vybraných zemědělských a řemeslných profesí ve 20. století, které vycházely v průběhu řešení v Pramenech a studiích NZM, předkládaná encyklopedie nářadí, strojů a pomůcek. Encyklopedie má pět samostatných částí věnovaných zemědělství, lesnictví a rybářství, zahradnictví, potravinářství a venkovským řemeslům.

stáhnout publikaci v PDF (25,4 MB)