Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Vědecké projekty a výzkumné záměry

Metodiky předložené k certifikaci

Metodiky, které byli pro letošní rok vytvořeny a předloženy k certifikaci, můžete stáhnout zde:

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Hlavní řešitel: ThDr. Mgr. Šárka Steinová Th.D.
Zahájení: 2013
Dokončení: 2017
Předmět řešení: aplikovaný výzkum v oboru: AL – Umění, architektura, kulturní dědictví naplňující tématickou/tématické prioritu /priority č. 1.1 – Nemovité kulturní dědictví, 1.4 – Území s kulturně historickými hodnotami
Cíl: zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900–1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout je zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software.

Dílčí výstupy: 6x N (certifikovaná metodika); 4x N (specializovaná mapa s odborným obsahem- v programu značeno L) ; 1x R (software) ; 10x Jrec. článek v recenzovaném časopise, který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 1x B – odborná kniha ve světovém jazyce (angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština a španělština), která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 2x B – odborná kniha v ostatních jazycích, která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 2x D – článek ve sborníku (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters; 1x E – uspořádání výstavy- specifický výsledek programu NAKI

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Novák
Zahájení: 2013
Dokončení: 2017Předmět řešení: aplikovaný výzkum v oboru: AL – Umění, architektura, kulturní dědictví naplňující tématické priority č. TP 1.1 – Nemovité kulturní dědictví, TP 1.2 – Movité kulturní dědictví, TP 1.4 – Území s kulturně historickými hodnotami Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).
Cíl: je aplikovaný výzkum, jehož výsledky přispějí k detailnějšímu poznání vzniku, vývoje, formy a funkce kulturní krajiny vytvořené na území vybraných aristokratických panství. Přestože zastupují zvolené lokality z hlediska krajinářského mimořádně hodnotný kulturně historický potenciál perspektivně přitažlivý pro širokou veřejnost, zůstávala většina z nich během posledního půlstoletí spíše opomenuta. Jedním z důvodů jsou také dlouhodobé středoevropské stereotypy návštěvnických cílů, soustředěné tradičně více na interiéry památkových objektů, jejichž okolí zůstává obvykle stranou zájmu široké veřejnosti. Výsledky projektu, který je zacílený na hloubkové poznání kvalit kultivované krajiny vybraných objektů v širších společenských souvislostech, umožní zprostředkovat veřejnosti jejich jedinečné hodnoty za pomoci rozmanitého spektra prezentačních forem. Přestože jsou vybrané lokality různorodé, nabízejí možnost srovnávacích studií se zacílením na určité fenomény (např. lovecké areály, přírodní divadla, prvky okrasných farem, transformace starších forem v krajinářské parky apod.). Nedílnou součástí projektu jsou odborné workshopy, zaměřené na problémy revitalizace některých zaniklých detailů areálů včetně návrhů na jejich budoucí udržitelnost v součinnosti s veřejností.

Dílčí výstupy: 1x N (certifikovaná metodika); 11x N (specializovaná mapa s odborným obsahem- v programu značeno L); 34x Jrec. článek v recenzovaném časopise, který je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 8x B – odborná kniha v ostatních jazycích, která je výsledkem projektu s hlavním oborem patřícím do NRRE; 2x D – článek ve sborníku (sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters ); 11x E – uspořádání výstavy – specifický výsledek programu NAKI; 3x A – audiovizuální tvorba, elektronický dokument (CD-R, web prezentace, elektronická databáze) s výjimkou výsledků v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B; 6x uspořádání W – workshopu

Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM

Výzkumný záměr MZE 7507574101

Zahájení: 2005
Dokončení: 2011
Cíl: multimediální encyklopedie zemědělství
Dílčí výstupy: odborné články, monografie
Základem multimediální encyklopedie dějin zemědělství je kvalitně zpracovaný katalog sbírek Národního zemědělského muzea Praha, který umožní prohloubit a upřesnit popis jednotlivých předmětů, ale současně dovolí zasadit jednotlivé sbírkové předměty do vzájemných souvislostí – do souvislostí mnohem širších než pouze výrobních.

Zatímco katalog obsahuje jednotlivé konkrétní předměty, encyklopedie obsahuje hesla týkající se vždy celé skupiny předmětů stejného druhu. Hesla v encyklopedii mají hierarchickou strukturu a vyšší úroveň zahrnuje vždy větší počet “druhů předmětů” nižší úrovně. Vytvořit encyklopedické heslo pak znamená z popisů předmětů stejného druhu vytáhnout to obecné a společné a dílčí odlišnosti je třeba uspořádat do typologie variant základního předmětu. Takto zobecněné heslo je možné spojit s dalšími podobně uspořádanými hesly, opět vyexcerpovat to podstatné a vytvořit heslo vyšší kategorie. Pro potřeby naší encyklopedie bude nejvyšším zastřešujícím heslem zemědělství, pod ním polní výroba, zahradnictví, lesnictví, o úroveň níže např. živočišná a rostlinná výroba apod.

Dosavadní katalogové zápisy týkající se jednotlivých sbírkových předmětů NZM obsahují pouze popis předmětu případně provenienční údaje a neexistuje zde žádný odkaz na jejich roli v dobové realitě. Podstatou zamýšleného katalogového zápisu bude doplnění dobových souvislostí. Svým způsobem se tak katalogový zápis změní v “encyklopedické heslo”. U jednotlivých předmětů bude kladen důraz na jejich fungování z hlediska jednotlivých funkcí zemědělství, lesnictví apod. i dalších vazeb, které se netýkají zemědělství, ale přesto výrazně rozšiřují informační kapacitu sbírkového předmětu. Namátkově lze uvést např. vazby na příslušné odvětví průmyslu, vazby na design, na osobnost vynálezce, uživatele apod.

Pro předkládaný výzkumný záměr to znamená doplnit informační bázi předmětů o údaje o jejich mimovýrobním užití. Nezbytné je v souvislosti se studiem hmotné kultury týkající se zemědělství se věnovat i proměnám jednotlivých cyklů, tj. cyklu životního, ročního a denního, v němž se projevuje řada nevýrobních “použití” jednotlivých předmětů, které v NZM vnímáme pouze z hlediska jejich funkce výrobní. Předkládaný výzkumný záměr zohledňuje i skutečnost, že sféra duchovní kultury je širší než její výseč dokumentovaná etnology a netýká se pouze lidových zvyků a obyčejů či lidového umění, ale i měnících se žebříčků hodnot venkovského obyvatelstva, nových rituálů apod., které dosud unikají nebo jsou zcela na pokraji pozornosti muzejníků. Součástí rozšířeného katalogového zápisu pak budou i odkazy na tuto sféru ne-materiální kultury, která se rovněž pojí s určitými předměty.

Justiční statky

Řešitelé:
Mgr. Šárka Steinová, archiv NZM Praha
Bc. Ondřej Hladík, Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR

Cíl:

Monografické zpracování tématiky justičních statků existujících na přelomu 40. a 50. let 20. st. probíhající za účasti archivu NZM Praha a Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR.

Přípravné práce:

Průzkum archiválií vztahujících se k dané tématice

  1. archiválie z fondu S SNV uložené ve IV. oddělení NA Praha
  2. zjištění existence vládních nařízení a rozhodnutí týkajících se justičních statků
  3. průzkum dochovanosti archiválií ve fondu Ministerstva spravedlnosti v NA Praha
  4. zjištění existence korespondence mezi justičními statky a místními samosprávami, uložené ve Státních okresních archivech

Zhodnocení:

Po zvážení všech alternativ vybrat druh výstupu.

  1. články publikované v odborné literatuře
  2. monografické zpracování tématu s možností využití grantu

Odhadovaný čas zpracování:

  1. přípravná fáze: leden – prosinec 2008
  2. zhodnocení přípravných prací: leden 2009
  3. zpracování výstupů: leden 2008 – září 2009; možnost publikování dílčích výsledků v odborné literatuře