Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Konference „ Farmářské trhy – Quo vadis?“ /Praha, 11. prosince 2011/

Druhý ročník konference věnované modernímu fenoménu farmářských trhů se konal pod záštitou ministra zemědělství ČR Petra Bendla dne 11.12.2012, opět v Národním zemědělském muzeu Praha.

Po prvním ročníku konference, kde hlavním tématem byla diskuze o smyslu farmářských trhů, byl druhý ročník zaměřen již více na diskuzi současných problémů a budoucích výzev, které stojí před pořadateli farmářských trhů, stejně jako před farmáři, kteří dodávají svoje produkty na trhy, a před městy a obcemi, kde se trhy konají. Na konferenci s příspěvky vystoupili odborníci z akademického prostředí, pořadatelé trhů, farmáři, zástupci měst a obcí a další účastníci. Konference se celkem zúčastnilo více než sto účastníků z celé České republiky.

Vystoupení účastníků ve třech programových blocích: 1. Farmářské trhy, 2. Alternativní formy prodeje farmářských produktů a 3. Kvalita potravin a kvalita prodeje prokázala, že farmářské trhy jsou velmi vitální součástí veřejného prostoru a nabízejí dobrou alternativu k běžným formám prodeje. Nejméně dvouletý vývoj a rozšiřování farmářských trhů v české společnosti prokázaly, že organizace prodeje, prodejní místa, nabídka zboží se velmi dobře rozvíjejí a zkvalitňují a současně se také rozšiřují různé formy prodeje kvalitních zemědělských produktů a zajímavých výrobků.

Nově založená Asociace farmářských tržišť vytváří kvalitní standardy jak pro trhy, tak i prodejce a zároveň – jako neformální autorita – je dokáže na trzích velmi účinně prosazovat. Tlak na zvyšování kvality všech subjektů na farmářských trzích vede současně k diferenciaci jednotlivých trhů. Na jedné straně existuje vysoký počet velmi kvalitních trhů, na druhé straně ale existují trhy, které nejsou schopny naplnit všechny požadavky moderní a kvalitní úrovně a proto postupně ztrácejí své zákazníky.

Ta část veřejnosti, která ráda nakupuje na farmářských trzích, svou přirozenou preferencí kvality tržních míst i produkce vytváří přirozený tlak na všechny subjekty farmářských trhů. Podle Asociace farmářských tržišť je správné zařadit do prodeje na farmářské trhy pouze kvalitní potraviny a prezentovat je ve velmi dobré kultuře prodeje. Prodej musí zajišťovat buď přímo farmáři, nebo prodejci s pověřením přímo z farmy. Na farmářské trhy nepatří zboží, které sice původně pochází z konkrétní farmy, ale prodejcejej prodává bez jakéhokoliv vztahu k místu výroby a ke konkrétnímu farmáři.

Zemědělské produkty nebo jednotlivé potraviny prodávané na farmářských trzích mají mít především regionální nebo národní původ. Účastníci konference nepovažují za správné, pokud se na farmářském trhu prodává zahraniční zboží, které lze ve stejné nebo podobné kvalitě vypěstovat nebo vyrobit v domácích podmínkách. Stejně tak je možné farmářské trhy okrajově doplňovat dalšími typy nepotravinářské produkce, ale vždy maximálně do 10 % celkové nabídky na trzích.

Diskuze na konferenci prokázala nutnost výměny zkušeností, znalostí a praktických postupů a současně prokázala nutnost spolupráce jednotlivých organizátorů trhů, prodejců, farmářů, obcí a dalších subjektů při zvyšování prestiže i kvality jednotlivých trhů. Proto účastníci konference považují za důležité pořádat tuto konferenci – pokud možno – každoročně.

Podrobnější informace a všechny prezentace z jednotlivých vystoupení na konferenci bude možné postupně nalézt na adrese: www.konferenceft.cz.

Kontakt pro média:

Ing. Josef Sléha, CSc., vědecký sekretář konference., tel.: 222 948 052, 777 146 641, e-mail: sleha@sympex.cz
Mgr. Lubomír Maršík, public relations/marketing, NZM Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7, tel.: 220 308 382,602 932 578 , e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz, www.nzm.cz