Národní zemědělské muzeum

s.p.o. Ministerstva zemědělství

Projekty IROP v Národním zemědělském muzeu

IROP_CZ_RO_B_C-RGB

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě
Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice
Projekt Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě 

Charakteristika projektu

NZM Ostrava - vizualizace

Místem realizace předkládaného projektu je Ostrava, přesněji řečeno atraktivní lokalita Dolní oblast Vítkovice.
Jedná se o dvě haly (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu), které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a dnes slouží jako sklady. Obě stávající haly se nacházejí v městské památkové zóně Ostrava–Vítkovice, avšak nejedná se o NKP ani o kulturní památku. Po rekonstrukci sem muzeum přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea, a to zejména těchto podsbírek: Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II, Potravinářská výroba, Lesnictví a Fotoarchiv.
Realizací projektu tak dojde k:

 • výraznému zlepšení podmínek pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích,
 • rozšíření nabídky prezentace sbírkových předmětů muzea pro návštěvníky (dynamická expozice potravinářství, studijní depozitář zemědělské techniky),
 • zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou (objekt bude bezbariérový),
 • zabezpečení sbírkových předmětů, a to především z hlediska požární ochrany, ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací.

Uvedený cíl projektu je plně v souladu se specifickým cílem 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, který stanovuje IROP.

 

Problémy, které má realizace projektu vyřešit

Hlavním problémem, který realizace projektu vyřeší, je nevhodný až havarijní stav objektů depozitářů, ve kterých jsou uloženy sbírkové předměty podsbírek Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II – zjednodušeně řečeno zemědělská technika – kombajny, traktory, secí stroje apod.
V současné době jsou tyto sbírkové předměty umístěny v depozitářích v Čáslavi. Jedná se o areál bývalé vojenské základny a haly (dnes depozitáře) původně určené ke skladování vojenské techniky a materiálu, případně k jejich opravám. V některých halách není zavedená elektřina. Ani v jednom depozitáři není vytápění, relativní vlhkost není nijak regulována.
Mezi další, neméně závažné problémy, které realizace projektu vyřeší, patří velmi špatná dostupnost areálu v Čáslavi pro návštěvníky. Návštěvnost pobočky v Čáslavi se pohybuje kolem 10 tis. návštěvníků za rok. Přitom sbírkové předměty zde prezentované jsou mnohdy unikátem. I z tohoto důvodu byla při přípravě projektu velmi pečlivě zvažována lokalita pro vybudování nového depozitáře pro výše uvedené sbírkové předměty. Dolní oblast Vítkovice se tedy jeví jako optimální řešení (výborná dostupnost po silnici i železnici, příhraniční oblast, …). V Ostravě, třetím největším městě ČR, také dosud není žádné muzeum zřizované státem.
V neposlední řadě je problémem, který bude po realizaci projektu odstraněn, vytvoření dynamické expozice potravinářství. V současné době téma potravinářství není v České republice ucelenou formou prezentováno.

 

Plánované ukončení projektu: prosinec 2019

 

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

Charakteristika projektu

NZM Valtice - připravovaná expozice

Předmětem projektu je modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea, pobočky Valtice. V souvislosti s předkládaným projektem budou realizovány tyto hlavní aktivity projektu:

Tvorba nových expozic, rekonstrukce stávajících expozic a pořízení audiovizuální techniky

V rámci této aktivity budu vytvořeny tři expozice:

 • Expozice Lednicko-valtický areál
 • Národní expozice vinařství
 • Expozice tajemný život v půdě

Součástí aktivity je rovněž vytvoření „malé expozice“ v půdních prostorech, které doposud nebyly zpřístupněny.

Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů a pořízení nezbytného vybavení

Součástí této aktivity je rekonstrukce stávajících depozitářů (celkem se jedná o čtyři depozitáře). Cílem rekonstrukce je odstranění havarijního stavu stropu po zatečení (vyžaduje rekonstrukci střechy) a provedení nezbytných úprav únosnosti stropů pro instalaci nového závěsného systému pro ukládání sbírkových předmětů. Součástí této aktivity je rovněž zlepšení tepelné izolace depozitářů, která bude provedena jednak zateplením stropní konstrukce a úpravou tepelné izolace oken depozitářů. Instalace nového výtahu zajistí bezbariérový přístup do většiny nově zřízených expozic.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea v jeho pobočce ve Valticích.

Realizací projektu tak dojde k:

 • výraznému zlepšení podmínek pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích (efektivnější systém ukládání, zlepšení tepelných a vlhkostních podmínek v depozitářích, odstranění havarijního technického stavu depozitářů – zatékání stropu),
 • rozšíření nabídky prezentace sbírkových předmětů muzea pro návštěvníky (nově vybudované expozice na téma Lednicko-valtický areál, Příroda Lednicko-valtického areálu, Expozice vinařství, Expozice vinařských lisů, Expozice tajemný život v půdě),
 • zpřístupnění expozic pro návštěvníky a omezenou mobilitou (bezbariérové úpravy – vybudování výtahu),
 • rozšíření zabezpečení sbírkových předmětů a to především z hlediska požární ochrany (EPS), ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací (rozšíření stávajícího kamerového systému, EZS),
 • digitalizaci sbírkových předmětů (digitalizace parafinových modelů ovoce a zeleniny /1000 ks/ – podsbírky Ovocnictví a Zelinářství),
 • modernizace konzervátorské dílny.

 

Plánované ukončení projektu: červenec 2019

 

Projekt Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Charakteristika projektu

Projekt počítá s vybudování centrálního depozitáře pro uložení sbírkových předmětů. NZM v současné chvíli nedisponuje centrálním depozitářem a sbírkové předměty jsou uloženy na jednotlivých pobočkách. Stávající depozitární prostory jsou však ve zcela nevyhovujícím stavu, který neumožňuje efektivní ochranu sbírkových předmětů a neodpovídá zákonu. Z toho důvodu je vybudování nových depozitárních prostor, které budou sloužit pro celkem tři pobočky NZM (Praha, Čáslav, Kačina) zcela nezbytné.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je v první řadě ochrana kulturního dědictví v podobě sbírkových předmětů NZM. Této ochrany bude dosaženo prostřednictví vybudování nového objektu provozně nízkonákladového depozitáře, který bude splňovat všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů pro budoucí generace. Výstavba nového depozitáře pak mimo jiné zajistí:

 • posílení ochrany kulturního dědictví (lepší podmínky pro sbírkové předměty);
 • efektivnější způsob evidence sbírkových předmětů;
 • zpřístupnění uložených předmětů pro badatelské účely.

 

Plánované ukončení projektu: květen 2020

 

Oživujeme Národní zemědělské muzeum